Algemene Voorwaarden

Hier vind u de Algemene Voorwaarden van Sasjen.

Leest u ze goed door. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen via het contactformulier.

INHOUDSOPGAVE:

Artikel   1 –
Definities

Artikel   2 –
Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 –
Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het
aanbod

Artikel   5 – De
overeenkomst

Artikel   6 –
Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten
in geval van herroeping

Artikel   8 –
Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.                 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de
consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.                Consument: de natuurlijke persoon die niet
handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand
aangaat met de ondernemer;

3.                 Dag: kalenderdag;

4.                 Duurtransactie: een overeenkomst op
afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de
leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5.                 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de
consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is
gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde
reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6.                 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de
consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.                 Modelformulier: het modelformulier voor
herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan
invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

8.                 Ondernemer: de natuurlijke of
rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

9.                 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst
waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor
verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;

10.            Techniek voor communicatie op afstand: middel
dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat
consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

11.            Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene
Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Sasjen Kado’s en Decoratie

Mosterdzaaddreef 16, 3204 GN, Spijkenisse

E-mailadres: info@sasjen.nl

KvK-nummer: 69056986

Btw-identificatienummer: NL002014259B72

 

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan
een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

 

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

–       de
beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

–       de
beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is
toegekend;

–       een verwijzing
naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar
en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.                 Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen
overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

2.                 Voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de
consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.                 Indien de overeenkomst op afstand
elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op
zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of
op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.                 Voor het geval dat naast deze algemene
voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing
zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de
consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen
op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5.                 Indien één of meerdere bepalingen in deze
algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of
vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het
overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld
vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke
zoveel mogelijk benaderd.

6.                 Situaties die niet in deze algemene
voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze
algemene voorwaarden.

7.                 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud
van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden
‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

1.               Indien een aanbod een beperkte
geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in
het aanbod vermeld.

2.               Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is
gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.               Het aanbod bevat een volledige en
nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De
beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod
door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
aanbod binden de ondernemer niet.

4.               Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in
het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding
of ontbinding van de overeenkomst.

5.               Afbeeldingen bij producten zijn een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet
garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren
van de producten.

6.               Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat
voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan
de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o      de prijs
inclusief belastingen;

o      de eventuele
kosten van verzending;

o      de wijze waarop
de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

o      het al dan niet
van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

o      de wijze van
betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

o       de termijn
voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de
prijs garandeert;

o       de hoogte van
het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de
techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag
dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

o       of de
overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze
deze voor de consument te raadplegen is;

o       de manier
waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het
kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst
herstellen;

o       de eventuele
andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

o       de
gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

o       de minimale
duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

 

 

 

 

Artikel 5 – De overeenkomst

1.                 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van
het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de
consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.                 Indien de consument het aanbod langs
elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs
elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden.

3.                 Indien de overeenkomst elektronisch tot
stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt
hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen,
zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.                 De ondernemer kan zich – binnen wettelijke
kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen
kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op
grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te
gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of
aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.                 De ondernemer zal bij het product of
dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar
de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument
van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding
inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na
aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen
gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft
verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de
overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6.                 In geval van een duurtransactie is de
bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7.                 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder
de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende
producten.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1.                  Bij de aankoop van producten heeft de consument
de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden
gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het
product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de
ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2.                  Tijdens de bedenktijd zal de consument
zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts
in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde
toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en
verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.                  Wanneer de consument gebruik wenst te
maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na
ontvangst van het product,  kenbaar te
maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels
het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen
maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen
retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig
zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4.                  Indien de klant na afloop van de in lid 2
en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van
zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft
teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

5.                  Bij levering van diensten heeft de
consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te
ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van
de overeenkomst.

6.                  Om gebruik te maken van zijn
herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij
het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1.                 Indien de consument gebruik maakt van zijn
herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn
rekening.

2.                 Indien de consument een bedrag betaald
heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het
product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van
complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1.               De ondernemer kan het herroepingsrecht van
de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het
herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod,
althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.               Uitsluiting van het herroepingsrecht is
slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht
overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan
de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de
verzegeling heeft verbroken.

3.               Uitsluiting van het herroepingsrecht is
slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of
vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde
periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de
consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

 

Artikel 9 – De prijs

1.                 Gedurende de in het aanbod vermelde
geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten
niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
btw-tarieven.

2.                 In afwijking van het vorige lid kan de
ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op
heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en
het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
aanbod vermeld.

3.                 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg
zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.                 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer
dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te
zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.                 De in het aanbod van producten of diensten
genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6.                 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van
druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet
verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1.                  De ondernemer staat er voor in dat de
producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en
de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke
bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de
ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal
gebruik.

2.                  Een door de ondernemer, fabrikant of
importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en
vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de
ondernemer kan doen gelden.

3.                  Eventuele gebreken of verkeerd geleverde
producten dienen binnen X dagen/weken na levering aan de ondernemer
schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te
geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4.                  De garantietermijn van de ondernemer komt
overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer
verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke
individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten
aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5.                  De garantie geldt niet indien:

o       De consument
de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden
heeft laten repareren en/of bewerken;

o       De geleverde
producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de
ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

o       De
ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de
overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit
van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1.                 De ondernemer zal de grootst mogelijke
zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering
van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
verlening van diensten.

2.                 Als plaats van levering geldt het adres
dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3.                 Met inachtneming van hetgeen hierover in
lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen
met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument
akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging
vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30
dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in
dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument
heeft geen recht op een schadevergoeding.

4.                 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan
eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen.
Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op
schadevergoeding.

5.                 In geval van ontbinding conform het lid 3
van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6.                 Indien levering van een besteld product
onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend
artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De
kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

7.                Het risico van beschadiging en/of
vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging
aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1.                 De consument kan een overeenkomst die voor
onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten (elektriciteit daaronder begrepen) 
of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.                 De consument kan een overeenkomst die voor
bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten (elektriciteit daaronder begrepen) 
of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.                 De consument kan de in de vorige leden
genoemde overeenkomsten:

o       te allen tijde
opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een
bepaalde periode;

o       tenminste
opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

o       altijd
opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
bedongen.

Verlenging

4.                 Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten,
mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5.                 In afwijking van het vorige lid mag een
overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden
verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument
deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met
een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6.                 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten,
mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument
te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en
een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt
tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-,
nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7.                 Een overeenkomst met beperkte duur tot het
geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

8.                 Als een overeenkomst een duur van meer dan
een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met
een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en
billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur
verzetten.

 

Artikel 13 – Betaling

1.                 Voor zover niet anders is overeengekomen,
dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7
werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In
geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn
aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.                 De consument heeft de plicht om
onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer
te melden.

3.                 In geval van wanbetaling van de consument
heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf
aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

1.                 De ondernemer beschikt over een voldoende
bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure.

2.                 Klachten over de uitvoering van de
overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden
ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd.

3.                 Bij de ondernemer ingediende klachten
worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst
beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,
wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een
bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.

4.                 Indien de klacht niet in onderling overleg
kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
geschillenregeling.

5.                 Klachten die niet in onderling overleg
opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting
WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan
nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid
om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak
hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze
bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze
geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen
te worden aan de betreffende commissie.

6.                 Een klacht schort de verplichtingen van de
ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7.                 Indien een klacht gegrond wordt bevonden
door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten
kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 – Geschillen

1.                 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en
de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het
buitenland.

2.                 Het Weens Koopverdrag is niet van
toepassing.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende
bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk
te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op
een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.